برنامه ها قربانی

قربانی مهر ۹۰

به نام آنکه بندگان مومنش را با اولاد و اموال بیازماید لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون و هرگز به نیکی نخواهید رسید مگر از آنچه که دوست دارید انفاق کنید به راستی که مادر انسانیت ،آن بانویی است که در جشن آسمانی ترین پیوند تاریخ، جامه ی خویشتن به مسکین بخشید تا از آنچه […]