همکاری در فعالیت های جاری فردای سبز

جهت مشارکت در فعالیت های خیریه فردای سبز می توانید از طریق پر کردن فرم زیر اطلاعات نوع همکاری و تماس خود را در اختیار فردای سبز قرار داده تا در صورت نیاز با شما تماس بگیریم.

مشخصات فردی

 

نوع مشارکت

 

اطلاعات تماس

 

تایید اطلاعات