Logo خیریه فردای سبز شریف
فطریه رمضان
مبلغ ۱۱ میلیون تومان از محل فطریه‌های دریافتی به نیازمندان پرداخت گردید.

مبلغ ۱۱ میلیون تومان از محل فطریه‌های دریافتی به نیابت از پرداخت‌کنندگان  و ۶ میلیون تومان کمک هزینه‌ی زندگی در مجموع ۱۷ میلیون تومان جهت مخارج ضروری ۳۰ خانواده‌ی نیازمند، پرداخت گردید.

مابقی فطریه هایی که به مرور دریافت می گردد نیز ان شاالله به دست نیازمندان می رسد.