Logo خیریه فردای سبز شریف
ارزاق خردادماه

به حمد الله با کمکهای شما خیرین گرامی و با استفاده از قربانی‌ها و برنج‌های رسیده به خیریه، هزینه این ارزاق برای نیازمندان تامین شد.

در مجموع به 155 خانواده نیازمند شناسایی شده در حاشیه تهران ارزاق تحویل داده شد که مجموع هزینه آن بالغ بر 172 میلیون تومان شد.

مورد نیاز
2،200،000،000 ریال
تامین‌شده
1،726،700،000 ریال
تاریخ شروع
1401/03/19
تاریخ پایان
1401/04/03