Logo خیریه فردای سبز شریف
مشارکت در تامین اجاره بهای 16 خانواده نیازمند

خانواده شماره 1: 
مادر 38 ساله با پسر اوتیسمی 10 ساله و دختر 7 ساله کلاس اولی خود در حاشیه تهران با اجاره ماهانه  1 میلیون و 500 هزار تومان مستاجر هستند. ایشان دو سال قبل از همسرش جدا شده است. و  کار نظافت منازل می‌کند و درآمد ثابتی ندارد. خودش مشکلات کبد و تیروئید و کم‌خونی دارد. با این حال گهگاه پلاسمای خونش را به بیمارستان به قیمت حدود 100 هزار تومان می‌فروشد. پسرش هم هزینه‌های پوشک و درمان‌های خودش را دارد. در خانه‌ای اجاره ای با اجاره ماهی زندگی می‌کنند

خانواده شماره 2: 
خانواده سه نفره: مادر 31 ساله با دو فرزند مدرسه ای خود در حاشیه تهران با اجاره ماهانه 3 میلیون تومان مستاجر هستند و دو ماه اجاره عقب افتاده دارند. مادر نظافت منازل انجام می دهد. پسر 10 ساله و کلاس سوم و دختر 14 ساله و کلاس هفتم است.

خانواده شماره 3:
خانواده 5 نفره با اجاره ماهانه 2/5 میلیون تومان در حاشیه تهران مستاجر هستند. پدر دچار سکته مغزی شده و از کار افتاده است و درآمدی خاص ندارد. مادر نظافت منازل انجام میدهد. یک دختر کلاس هشتم و یک دختر کلاس دوم دارد. فرزند دیگر ترک تحصیل کرده است.

خانواده شماره 4:
خانواده 5 نفره با اجاره ماهانه 2 میلیون تومان در حاشیه تهران مستاجر هستند. مادر خانه دار و گهگاهی به نظافت مشغول است پدر خانواده بیمار است و دو بچه مدرسه ای و یه فرزند خردسال دارند. با کمک اطرافیان گذران میکنند.

خانواده شماره 5:
خانواده 3 نفره با اجاره ماهانه 2 میلیون تومان در حاشیه تهران مستاجر هستند. پدر خانواده زندان است. دو دختر کلاس چهارم و هشتم دارند . مادر خانه دار است و شرایط کار در خارج از منزل را ندارد. با حمایت خیریه امرار معاش می کنند.

خانواده شماره 6:
خانواده 3 نفره با اجاره ماهانه 900 هزار تومان در حاشیه تهران مستاجر هستند. مادر خانواده بیمار است و از همسرش جدا شده است. دو فرزند مدرسه ای دارد. دختر کلاس دوم که بیمار هم هست و یک پسر کلاس هفتم. گهگاهی مادر خانواده دستفروشی هم میکند.

خانواده شماره 7:
خانواده 3 نفره با اجاره ماهانه 1/2 میلیون تومان در حاشیه تهران مستاجر هستند. مادر خانواده نظافت منازل انجام می دهد و دو تا بچه مدرسه ای دارد. تحت حمایت خاصی قرار ندارند.

خانواده شماره 8:
خانواده سه نفره-مادر کار در منزل انجام میدهد. یک دختر کلاس پنجم دارد و فرزند دیگر ترک تحصیل کرده است. 1/2 میلیون تومان اجاره مسکن پرداخت میکند. به سختی امرار معاش می کنند.

خانواده شماره 9:
خانواده چهار نفر، -بد سرپرست. یک فرزند خردسال دارد. یک دختر کلاس اول ابتدایی. فرزند بزرگتر هم ترک تحصیل کرده و توجهی به خانواده ندارد. و ماهی 2 میلیون تومان اجاره پرداخت می کنند.

خانواده شماره 10:
خانواده دو نفره، مادر و یک دختر خردسال. ماهی 1/2 میلیون تومان اجاره پرداخت میکند .مدتی هست بیکار شده است و نیاز به حمایت خیریه دارد. از همسرش جدا شده است.

خانواده شماره 11:
خانواده دو نفره، مادر توان کار ندارد. دختر خانم کلاس یازدهم است. شوهرش بعد از طلاق فوت کرده است. ماهی 1/5 میلیون تومان اجاره پرداخت میکند. درآمد خاصی ندارند و با کمک اطرافیان گذارن می کنند.

خانواده شماره 12:
خانواده سه نفره، پسر کلاس یازدهم و دختر معلول ذهنی است. خانم نظافت در منازل انجام میدهد و ماهی 1/5 میلیون تومان اجاره پرداخت میکنند و اخیرا از همسرش جدا شده است.

خانواده شماره 13:
خانواده 4 نفره، بدسرپرست. دو فرزند دانش آموز دارد. خانم وسط کاری خیاطی مشغول است و اندک درآمدی دارد. ماهی 1/4 اجاره باید پرداخت کند و نیاز به حمایت مالی دارند.

خانواده شماره 14:
خانواده سه نفره، یک فرزند خردسال و یک فرزند کلاس چهارم دارد. خانم گهگاهی به نظافت منازل مشغول است. بد سرپرست هست و اندک درآمدی دارد و ماهی 700 هزار تومان اجاره پرداخت می کند.

خانواده شماره 15:
خانواده سه نفره، پدر خانواده معلولیت دارد و خانم خانه دار است ویک پسر کلاس دوم ابتدایی دارند. درآمد مشخصی ندارند مگر هرزگاهی دستفروشی آقا. ماهی 2 میلیون اجاره باید پرداخت کنن که دو ماه عقب افتاده است.

خانواده شماره 16:
خانواده 5 نفره: مادربزرگ و دختر و سه نوه. ماهانه 1/5 میلیون تومان اجاره باید پرداخت کنند. اتباع هستند و درآمدی ندارند. حتی حداقل وسایل منزل هم ندارند و چهار ماهه اجاره شون هم عقب افتاده است.

مورد نیاز
300،000،000 ریال
تامین‌شده
137،919،300 ریال
تاریخ شروع
1401/11/10