Logo خیریه فردای سبز شریف
عیادت از کودکان بیمار

قصد داریم به دیدار کودکان بستری در بیمارستان برویم تا با سرزدن به آنها لبخندی بر لب هایشان بنشانیم.
برای کمک به برگزاری این برنامه در امور مختلفی همچون خرید خوراکی، اسباب بازی و دیگر هزینه های این برنامه می توانید ما را همراهی کنید.
همچنین هدایای خود را میتوانید به صورت حضوری به دفتر خیریه فردای سبز اهدا کنید.

مورد نیاز
120،000،000 ریال
تامین‌شده
81،703،332 ریال
تاریخ شروع
1402/05/28