اردوی جهادی سفر سبز ۱۸ (استان خراسان شمالی/شهرستان بجنورد/دهستان گیفان)