شیوه پرداخت کمک های نقدی

کمک های مالی به گروه فرهنگی خیریه فردای سبز تنها به طرق زیر قابل دریافت است: