Logo خیریه فردای سبز شریف

 
موتور جستجوی گردو

 

 

گردو چیست؟

گردو یک موتور جستجو هست که برای قدردانی از کسانی که به جای گوگل از گردو استفاده می‌کنند، به نیابت از اونها به ازای هر جستجو مبلغی به خیریه فردای سبز شریف پرداخت می کنه که برای نیازمندان ارزاق تهیه بشه.

 جزئیات این کمک ها از سال 1399 تا کنون در جدول زیر آورده شده است:

تاریخ مبلغ رسید پرداخت
1403/01/20 8.8 میلیون تومان جهت تهیه 4 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1402/10/17 5.6 میلیون تومان جهت تهیه 4 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1402/07/05
6 میلیون تومان جهت تهیه 5 بسته ارزاق برای نیازمندان
pdf
1402/04/07 6 میلیون تومان جهت تهیه 5 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1402/01/15 7 میلیون تومان جهت تهیه 7 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1401/10/09 9 میلیون تومان جهت تهیه 9 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1401/07/21 5.5 میلیون تومان جهت تهیه 5 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1401/04/14 5.4 میلیون تومان جهت تهیه 6 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1401/01/07 5.5 میلیون تومان جهت تهیه 11 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1400/10/19 3.5 میلیون تومان جهت تهیه 7 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1400/8/2 14 میلیون تومان جهت تهیه 28 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1400/4/18 8 میلیون و 500 هزار تومان جهت تهیه 17 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1399/12/24 10 میلیون و 500 هزار تومان جهت تهیه 21 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1399/10/12 3 میلیون و 500 هزار تومان جهت تهیه 7 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1399/7/19 1 میلیون و 500 هزار تومان جهت تهیه 5 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf
1399/4/26 1میلیون و 800 هزار تومان جهت تهیه 6 بسته ارزاق برای نیازمندان pdf