Logo خیریه فردای سبز شریف
گزارش برخی از فعالیت های خیریه در آذر 1400
گزارش 1 ماهه از فعالیت های انجام شده خیریه در طول آذر ماه 1400

کمک‌های صورت گرفته به خانواده‌های نیازمند شناسایی شده در آذر ماه 1400:
 

💶 مبلغ 27/3 میلیون تومان جهت 37 مورد کمک هزینه‌ی معیشتی که به صورت موردی و دوره ای برای تامین هزینه های معیشتی خانواده های نیازمند تحت پوشش به ایشان پرداخت می گردد.

✳️ مبلغ 7/6 میلیون تومان جهت خرید 5 عدد بخاری

🏡  مبلغ 4/95 میلیون تومان جهت اجاره‌ منزل 5 خانواده های نیازمند

🏡  مبلغ 14 میلیون تومان جهت رهن منزل 2 خانواده نیازمند

💊 مبلغ 19/2 میلیون تومان جهت پرداخت هزینه‌های درمان 4 خانواده نیازمند که یکی از موارد تهیه یک عدد سمعک به مبلغ 12 میلیون تومان بود.

🐏 مبلغ 21/4 میلیون تومان گوشت قربانی جهت توزیع بین نیازمندان

🎁 مبلغ 108 میلیون تومان جهت هزینه‌ی بخشی از بسته‌های #ارزاق_آذر برای 463 خانواده نیازمند که ما بقی بسته ها در دی ما تهیه گردید.

🍛 مبلغ 19/55 میلیون تومان جهت اطعام نیازمندان در برنامه #یلدای_محبت

✳️ مبلغ 15/9 میلیون تومان جهت تهیه جهیزیه برای دختر خانم یک خانواده نیازمند و مبلغ 7/6 میلیون تومان برای تهیه 5 عدد بخاری برای پنچ خانواده نیازمند

در مجموع به ارزش 244 میلیون تومان

همچنین کارهای اجرایی مثل شناسایی موارد جدید، پیگیری کارهای درمانی نیازمندان، تهیه و توزیع بسته های ارزاق، نصب بخاری و اهدای اطعام و غیره در این ماه نیز انجام شد.