Logo خیریه فردای سبز شریف

طرح‌ها

طرح

طرح 134: ودیعه مسکن خانواده 2 نفره

پدر 44 ساله و مادر 42 ساله در حاشیه تهران با 15 میلیون تومان و ماهانه 540 هزار تومان مستاجر هستند. قرارداد اجاره منزل مهر ماه به اتمام رسیده است. چند ماه اجاره بدهکار بودند که وام گرفتند و پرداخت کردند و در حال حاضر هنوز 2 ماه اجاره بدهکارند. برای تمدید قرارداد به 10 میلیون تومان کمک نیاز دارند.
تاریخ شروع
1400/08/30

تامین ارزاق 240 خانواده نیازمند در تهران، یزد و قم

هزینه‌ی ارزاق ۲۴۰ خانواده نیازمند جمعا به مبلغ ۱۱۷ میلیون تومان تامین و پرداخت شد و کار اهدای آن نیز به اتمام رسیده است.
تاریخ شروع
1399/09/17
تاریخ پایان
1399/10/16