Logo خیریه فردای سبز شریف
ارزاق مهر 300 خانواده نیازمند

کار تهیه و توزیع بسته های ارزاق به ارزش 176 میلیون تومان برای نیازمندان به اتمام رسید. این بسته ها شامل اقلامی مانند: برنج، گوشت، مرغ، حبوبات، رب و ... بوده است. که در ابتدا برای 300 خانوده تعریف شد که در نهایت ارزاق 359 خانواده نیازمند شناسایی شده، تامین و اهدا گردید.

تعداد بسته ها و ارزش آن در هر شهر به شرح جدول زیر است:

شهرها تهران    همدان یزد      اصفهان
خانواده 120 39 100 110
مبلغ (میلیون تومان) 84 13.8 34.9 43.1

 

عمده کار بسته بندی این ارزاق با همکاری و کمک دانشجویان دانشگاه شریف انجام شد. این کار در تاریخ 9ام، 14ام، 15ام و 23 مهر 1400 به ترتیب در محل دانشگاه شریف، در یکی از روستاهای همدان، یزد و چادگان و شهر اصفهان شروع شد و در طی چند روز بسته های ارزاق توسط دانشجویان، دانشگاهیان و افراد خیری که در فعالیت های خیریه مشارکت می کنند به خانواده های نیازمند شناسایی شده، اهدا گردید.

تهران:

 

همدان:

 

یزد:

 

اصفهان:

 

 

مورد نیاز
1،600،000،000 ریال
تامین‌شده
1،759،600،000 ریال
تاریخ شروع
1400/07/02
تاریخ پایان
1400/07/24