Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 121: 12 میلیون تومان جهت ودیعه و جهیزیه خانواده نیازمند

خانواده ۲ نفره: مادر ۴۰ ساله و پسر ۲۳ ساله

کمک صورت گرفته: در تاریخ ۱۳ شهریور، مبلغ ۱۰ میلیون تومان به املاک و ۲ میلیون تومان به فروشگاه جهیزیه پرداخت گردید.

🔹 در حاشیه تهران با ۵ میلیون تومان ودیعه و ۳۵۰ هزار تومان اجاره‌ی ماهانه مستاجر هستند. یک دختر ۱۸ ساله و یک پسر ۲۳ دارد.

🔸 پدر، بیش از ده سال است که خانواده را ترک کرده است. دختر به تازگی ازدواج کرده و برای پرداخت بخشی از بدهی جهیزیه به ۲ میلیون تومان کمک نیاز دارند. پسر نیز حدود ۶ ماه است که عقد کرده و به کارگری مشغولی است و ماهانه درآمدی در حدود ۲ میلیون تومان دارد.

🔹 چندین ماه است که قرارداد خانه به اتمام رسیده ولی صاحبخانه برای افزایش مبلغ ودیعه مهلت داده است. برای تمدید قرارداد و بخشی از هزینه‌ی جهیزیه به ۱۲ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

مورد نیاز
120،000،000 ریال
تامین‌شده
120،000،000 ریال
تاریخ شروع
1400/06/06
تاریخ پایان
1400/06/13