Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 1۲۳: ۶ میلیون تومان ودیعه پدر و مادر سالخورده


خانواده ۲ نفره: پدر ۶۰ ساله و مادر ۵۵ ساله

کمک صورت گرفته: در تاریخ ۲۲ شهریور مبلغ ۶ میلیون تومان جهت ودیعه پرداخت گردید.

🔹 در حاشیه ی تهران با ۲۲ میلیون تومان ودیعه در یک خانه ی ۴۵ متری مستاجر هستند. ۴ فرزند دارند که یکی از آنها به علت بیماری و ورشکستگی و دیگری به علت بدهی زیاد بانکی، قادر به کمک به پدر و مادرشان نیستند. دو فرزند دیگر نیز توان مالی زیادی ندارند. 

🔸 پدر معلولیت شدید دارد و قادر به کار کردن نیست. مادر خانه دار است. حدود ۴ ماه است که قرارداد خانه به اتمام رسیده است. صاحبخانه مبلغ ودیعه را افزایش داده است و برای تمدید قرارداد به ۶ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

مورد نیاز
60،000،000 ریال
تامین‌شده
60،000،000 ریال
تاریخ شروع
1400/06/13
تاریخ پایان
1400/06/22