Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 129: سمعک برای پسر 11 ساله

خانواده ۷ نفره: پدر و مادر و ۴ فرزند و مادربزرگ

کمک صورت گرفته: در تاریخ 13 آبان مبلغ 12 میلیون تومان به فروشنده سمعک پرداخت گردید.

در یکی از روستاهای کم جمعیت در شهرستان شیروان خراسان شمالی به همراه مادربزرگ ۸۰ ساله در یک خانه‌ی روستایی ساده زندگی می‌کنند.

پدر ۴۱ ساله در نانوایی کار می‌کند و ماهانه ۱ میلیون تومان درآمد دارد. ۱ هکتار زمین هم دارد که امسال درآمدی نداشته است. مادر ۴۱ ساله خانه‌دار است. دو فرزند وی دچار مشکل شنوایی هستند که هزینه‌ی درمان دختر ۴ ساله را یک خیریه در مشهد گفته است که پرداخت می‌کند.

ولی پسر ۱۱ ساله خانواده کم شنوا عمیق دو طرفه می‌باشد و نیاز به دو عدد سمعک فول دیجیتال پشت گوشی BTEP به مبلغ ۱۲ میلیون تومان دارد.

مورد نیاز
120،000،000 ریال
تامین‌شده
120،000،000 ریال
تاریخ شروع
1400/07/29
تاریخ پایان
1400/08/13