Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح ۱۳۶: جهیزیه دختر خانم خانواده سه نفره

خانواده سه نفره: مادر و دو دختر ۱۴ و ۱۱ ساله

کمک صورت گرفته: هزینه های جهیزیه این خانواده توسط یک خیر تقبل گردید.

خانواده سه نفره در یک خانه ۶۰ متری در حاشیه‌ی تهران با ۲۵ میلیون تومان ودیعه، مستاجر هستند. مادر ۴۴ ساله، پنج فرزند دارد، که سه نفر از آنها ازدواج کرده‌اند. در حال حاضر با دو دختر کوچکتر خود که ۱۴ و ۱۱ ساله هستند، زندگی می کند.

پدر اعتیاد دارد و دو سال است که خانه را ترک کرده و در شهرستان زندگی می کند، مادر خانه دار است و با کمک های مردمی امرار معاش می کنند.

دختر خانم ۱۴ ساله شش ماه است که عقد کرده و برای تعدادی از اقلام جهیزیه به ۱۰ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

مورد نیاز
100،000،000 ریال
تامین‌شده
94،815،000 ریال
تاریخ شروع
1400/10/07