Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح ۱۳۸: ودیعه خانواده ۵ نفره با پدر بیمار

خانواده ۵ نفره: پدر ، مادر ۴۰ ساله و سه فرزند

کمک صورت گرفته: در تاریخ 28 دی مبلغ ۱۰ میلیون تومان جهت افزایش ودیعه مسکن در محل بنگاه املاک پرداخت گردید.
 

پدر ۴۴ ساله، دچار مشکل شدید کبد است و قادر به کار نیست. مادر ۴۰ ساله خانه‌دار است، گهگاهی کار در منزل انجام می‌دهد و ماهانه حدود ۴۰۰ هزار تومان درآمد دارد.

دو دختر ۲۰ و ۱۱ ساله و یک پسر ۱۵ ساله دارند که دختر بزرگ نان‌آور خانواده است و در خیاطی کار می‌کند و ماهانه حداکثر ۲ میلیون تومان درآمد دارد.

در حاشیه تهران با ۱۵ میلیون تومان مستاجر هستند که صاحبخانه ودیعه را افزایش داده و برای تمدید قرارداد به ۱۰ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

مورد نیاز
100،000،000 ریال
تامین‌شده
100،000،000 ریال
تاریخ شروع
1400/10/13
تاریخ پایان
1400/10/28