Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 168: هزینه عمل دختر خانم 18 ساله

کمک صورت گرفته: مبلغ 20 میلیون جهت هزینه درمان در تاریخ 11 آبان 1401 پرداخت گردید.

پدر 48 ساله و مادر 44 ساله به همراه چهار فرزند خود در بخشی از خانه ی پدری در سبزوار زندگی می کنند. پدر کارگر یک کارگاه جوشکاری است و ماهانه حدود 4 میلیون تومان درآمد دارد، مادر نیز گهگاهی کار در خانه انجام می دهد ولی نه پیوسته. پسر بزرگ که 24 سال دارد، به کارگری مشغول است و ماهانه حدود 3 میلیون تومان درآمد دارد. پسر دیگر 20 ساله و دانشجو است و یک پسر 15 ساله نیز دارند که محصل است.  

دختر خانواده 18 سال دارد و به تازگی عقد کرده است و مدتی است در ناحیه پا و کمر دچار بیماری شده و بعد از پیگیری های مختلف و یکسال مراجعه به پزشک یکی از پزشکان تشخیص می دهد که استخوان پا دچار مشکل شده و باید عمل شود و به پروتز نیاز دارد. 

هفته آینده وقت عمل دارد، مبلغ 100 میلیون تومان از هزینه 160 میلیون تومانی عمل، از طرق مختلف تامین شده برای بخشی از این هزینه به 20 میلیون تومان کمک نیاز دارند. 

 

مورد نیاز
200،000،000 ریال
تامین‌شده
200،983،428 ریال
تاریخ شروع
1401/06/10
تاریخ پایان
1401/08/11