Logo خیریه فردای سبز شریف
طرح 188: ودیعه مسکن مادر جوان و دو فرزندش

مادر جوان ۳۰ ساله یک دختر ۸ ساله کلاس دوم و یک پسر ۱/۵ ساله دارد و در حاشیه تهران با ۱۰ میلیون تومان ودیعه و ۱/۵ میلیون تومان اجاره ماهانه مستاجر است.
این خانم بدسرپرست است و همسرش دچار اعتیاد شدید است و فقط گهگاهی به منزل سر می زند. ۱/۶ میلیون تومان یارانه دریافت می‌کند و ماهانه از محل پاک کردن سبزی حدود ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارد و در واقع با کمک اطرافیان و خیریه گذران می‌کنند.
با کسر دو ماه اجاره منزل پرداخت نشده و هزینه های معوقه آب و برق و گاز فقط ۶ میلیون تومان ودیعه دارند و پس اندازی هم ندارند.
موعد قرارداد اجاره به اتمام رسیده و صاحبخانه منزل را به شخص دیگری اجاره داده و برای تخلیه فقط یک هفته وقت دارند، برای اجاره منزل جدید و افزایش ودیعه مسکن به ۳۰ میلیون تومان کمک نیاز دارند.

کمک صورت گرفته: در تاریخ 16 اردیبهشت 1402، مبلغ 30 میلیون تومان جهت اجاره منزل جدید و افزایش ودیعه مسکن به این خانواده پرداخت گردید.

مورد نیاز
300،000،000 ریال
تامین‌شده
300،000،000 ریال
تاریخ شروع
1402/02/10
تاریخ پایان
1402/02/11