Logo خیریه فردای سبز شریف
#یک_نفر_امروز_غایب_است

#یک_نفر_امروز_غایب_است

در شرایط شیوع بیماری کرونا و جاماندنِ دانش آموزانِ کم‌بضاعت از تحصیل آنلاین،
در نظر داریم تعدادی دستگاه هوشمند و دیگر لوازم ضروری برای این دانش‌آموزان را جمع‌آوری یا خریداری کنیم.

مبلغ مورد نیاز: ۷۵ میلیون تومان
۳۰۰۰ سهم
۲۵۰۰۰ تومانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
کارت فردای سبز شریف:
 ۵۰۴۱-۷۲۷۰-۱۰۰۶-۳۴۰۰

درگاه پرداخت بانکی:
FardayeSabz.Sharif.ir/Charity

مورد نیاز
750،000،000 ریال
تامین‌شده
2،290،000،000 ریال
تاریخ شروع
1399/07/21